فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95834244علوم و علوم زیستیپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران1396/2/181398/2/181398/2/18-561
95822036فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1396/2/181397/7/201397/8/18-740
95849510میان گروهیدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1396/2/181397/11/291397/8/18-740
93037018علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه/تهران/ایران1396/2/121397/11/21397/2/12-927
95849123علوم پزشکیمرکز تحقیقات سرطان پستان - جهاد دانشگاهی/تهران/ایران1396/2/111399/8/221398/2/11-568
95844527فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/111397/9/71397/8/11-747
96000212رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/111397/2/291398/2/11-568
95841923فنی و مهندسیدانشگاه شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ایران1396/2/111398/8/11398/2/11-568
95837631علوم پزشکیپژوهشگاه رویان/تهران/ایران1396/2/111399/8/251399/2/11-209
95832299کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/111398/12/121397/8/11-747
96007864پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/91398/12/41397/12/10-628
96008955فنی و مهندسیدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/12/71398/6/251398/6/7-450
96006610پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/61397/12/41397/12/7-633
96006732پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/12/261398/3/231397/12/27-611
96008524پژوهشی تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران1396/12/261399/8/281398/12/26-253
96009144علوم و علوم زیستی1396/12/261399/3/181398/12/26-253
95826613علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1396/12/191398/9/271398/6/19-439
96007657علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/191397/10/181397/7/19-768
95839967هنر و معماریدانشگاه هنر تهران/تهران/ایران1396/12/151398/8/251398/6/15-443
95827599میان گروهیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/12/151399/1/191398/12/15-264
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.