فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95835408علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/10/101399/8/231398/10/10-328
95835271کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1396/3/211398/8/291398/3/21-528
95834901فنی و مهندسیدانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1395/12/91397/11/161397/12/9-631
95834769علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/61398/7/81398/6/6-451
95834244علوم و علوم زیستیپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران1396/2/181398/2/181398/2/18-561
95833982علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/9/231397/8/31396/12/23-975
95833900علوم و علوم زیستیدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/10/51396/12/71396/10/5-1053
95833337سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/12/11399/5/131397/6/1-816
95832299کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/111398/12/121397/8/11-747
95831878سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/111397/2/221396/11/11-1018
95831492ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/9/231398/8/41397/9/23-705
95831254علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کاشان/اصفهان/ایران1396/2/91398/4/41398/2/9-570
95830704فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1396/8/81398/5/141398/4/8-510
95830280علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/1/71398/3/281398/1/7-602
95830094علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1395/12/161398/9/51397/12/16-622
95829922فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/9/301397/3/211397/3/30-879
95829910فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/12/31397/8/191397/6/3-814
95829337علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمموسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/تهران/ایران1395/12/211397/4/191396/12/21-977
95828352علوم و علوم زیستیدانشگاه سمنان/سمنان/ایران1395/7/51399/1/271397/7/5-782
95828022علوم و علوم زیستیدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/9/231398/7/31397/3/23-886
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.