فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94023068علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران1396/2/91397/9/191397/8/9-748
95844871علوم و علوم زیستیدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1396/2/91397/8/111397/8/9-748
95831254علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کاشان/اصفهان/ایران1396/2/91398/4/41398/2/9-570
95819651علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/91397/8/301397/8/9-748
95819714علوم پزشکیدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان/گلستان/ایران1396/2/91398/5/51397/8/9-748
95839442کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/61397/12/221397/8/6-751
95004617پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1396/2/61397/4/91397/2/7-932
95005823پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/61399/9/71397/2/7-932
95844861فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1396/2/301399/6/241397/8/30-728
95841369فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/301397/10/11397/8/30-728
95838060فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/301398/6/91397/5/30-818
95835673فنی و مهندسیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/2/301397/10/251397/5/30-818
95827513علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1396/2/301398/5/281398/2/30-549
96000415رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/301397/4/31398/2/30-549
94001312فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی/فارس/ایران1396/2/201398/3/81397/11/20-650
94001730کشاورزی و منابع طبیعیموسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور/تهران/ایران1396/2/181398/3/11397/8/18-740
95843502فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1396/2/181397/11/151397/8/18-740
95841263کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1396/2/181398/11/61398/8/18-380
95841215فنی و مهندسیدانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس1396/2/181397/12/71397/8/18-740
95835756کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/181399/8/211399/2/18-202
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.