فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96006551پسا دکترا کرسیمرکز حافظ شناسی/فارس/ایران1396/8/31396/8/31397/8/4-753
96006219پسا دکترا کرسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/8/21396/8/21397/8/3-754
96009307پسا دکترا کرسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/11/231395/11/231396/11/24-1006
97012704هنر و معماریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/12/61399/2/111398/12/6-274
97006310هنر و معماریدانشگاه هنر اسلامی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1397/9/271399/2/111398/9/27-341
95820350هنر و معماریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/1/221399/4/41398/7/22-405
96006835هنر و معماریدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1397/1/221399/3/31398/1/22-588
95839967هنر و معماریدانشگاه هنر تهران/تهران/ایران1396/12/151398/8/251398/6/15-443
96005935هنر و معماریدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1396/12/151398/11/31398/6/15-443
95844285هنر و معماریدانشگاه هنر تهران/تهران/ایران1396/7/181398/11/261397/10/18-681
91054073هنر و معماریدانشگاه هنر اسلامی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1392/4/251399/3/171393/7/25-2202
90006876هنر و معماریتربیت مدرس1392/4/241394/11/31393/2/24-2355
91000993هنر و معماریدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1391/8/81394/11/31392/3/8-2700
96010584میان گروهیدانشگاه تهران/تهران/ایران1398/7/11399/5/81399/4/1-158
97011374میان گروهیدانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشکده توانبخشی/تهران/ایران1397/10/191398/9/91398/7/19-408
97011747میان گروهیدانشگاه بناب/آذربایجان شرقی/ایران1397/10/191399/5/231399/4/19-140
97004286میان گروهیدانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1397/6/271399/3/241398/9/27-341
97004142میان گروهیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/تهران/ایران1397/6/111399/1/141398/12/11-268
96014558میان گروهیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/5/71398/8/201398/8/7-390
96011730میان گروهیپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران1397/3/211399/3/261398/9/21-347
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.