فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93040808کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1394/5/41396/12/281395/11/4-1386
93035889فنی و مهندسیتربیت مدرس1394/8/91396/12/61395/8/9-1469
95833900علوم و علوم زیستیدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/10/51396/12/71396/10/5-1053
92017948کشاورزی و منابع طبیعیموسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر/البرز/ایران1393/7/11396/12/71395/1/1-1689
90008044علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران1391/3/311396/12/71395/3/31-1599
93042256فنی و مهندسیدانشگاه یزد/یزد/ایران1394/11/71396/2/181396/11/7-1022
93044405کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1394/7/251396/2/21396/7/25-1122
90003417کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)/سمنان/ایران1391/1/281396/2/231393/1/28-2382
93040745علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/261396/2/261395/10/26-1394
93020985کشاورزی و منابع طبیعیپردیس ابوریحان دانشگاه تهران/تهران/ایران1393/11/201396/2/311395/1/20-1671
93011275علوم پزشکیدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1393/10/11396/2/311395/1/1-1689
93003561فنی و مهندسیدانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1393/8/71396/2/311395/8/7-1471
92042014میان گروهیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1393/7/11396/3/11395/7/1-1507
941035سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/2/121396/3/101396/2/12-1287
87042085کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1389/3/91396/3/131393/5/9-2278
88000332فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1390/9/281396/3/171391/12/28-2771
93041271فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1394/12/241396/3/281396/6/24-1154
93003809علوم و علوم زیستیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه/کرمانشاه/ایران1393/5/251396/3/281395/1/25-1666
92005026کشاورزی و منابع طبیعیموسسه تحقیقات علوم دامی کشور/البرز/ایران1392/6/41396/3/281394/6/4-1893
92030283علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1393/3/311396/3/31394/12/1-1719
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.