جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91000674مدیریت و علوم اقتصادی1391/4/271391/7/51391/12/527880
89003204علوم پزشکی1389/12/111390/2/181391/12/18277355
89003322فنی و مهندسی1390/10/101390/10/151392/1/15274775
87041643علوم پزشکی1389/1/231389/1/231392/1/23273970
91000939علوم پزشکی1391/9/281391/8/31392/2/327280
90005421علوم و علوم زیستی1390/12/231391/2/51392/2/5272670
90002714علوم و علوم زیستی1391/2/101391/2/111392/2/11272080
89002574علوم پزشکی1390/8/151390/8/151392/2/15271680
89000418کشاورزی و منابع طبیعی1389/11/21390/2/211392/2/21271060
90007053هنر و معماری1391/2/161391/2/231392/2/23270850
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.