جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89000958فنی و مهندسی1390/7/231390/7/231391/7/23291765
90003133میان گروهی1390/8/71390/8/71391/8/7290350
90001067علوم پزشکی1390/4/61390/4/131391/8/13289850
88001517کشاورزی و منابع طبیعی1389/8/241389/8/241391/8/24288735
87020271علوم و علوم زیستی1390/3/11390/3/11391/9/128803
90002440فنی و مهندسی1390/12/231390/12/171391/9/17286450
88001212ریاضی و فیزیک1390/9/131390/10/61391/10/6284580
89002458علوم پزشکی1390/10/121390/10/111391/10/11284160
89002428علوم پزشکی1390/3/11390/3/21391/11/2282075
90002920علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/11/191390/11/261391/11/2627970
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.