جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
86121105فنی و مهندسی1387/11/301387/11/301388/8/3039600
86121097کشاورزی و منابع طبیعی1388/9/141388/9/141389/9/14358685
88000278میان گروهی1388/10/301388/10/301389/10/30354170
87041155کشاورزی و منابع طبیعی1388/5/241388/5/241389/11/24351875
89000965علوم و علوم زیستی1389/10/181389/10/181390/6/18331260
87020146علوم و علوم زیستی1389/11/91389/11/271390/11/27315580
89000692میان گروهی1389/10/181389/10/181390/12/1831330
88001410علوم و علوم زیستی1389/7/181389/7/181391/1/18310575
89002851فنی و مهندسی1390/3/21390/3/21391/3/2305910
89002374علوم و علوم زیستی1390/3/21390/3/41391/3/4305780
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.