جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91058105علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/4/171392/4/81392/9/8251235
89002066میان گروهی1391/5/71391/5/81392/9/8251275
90008053علوم پزشکی1391/2/271391/3/91392/9/9251130
90003307علوم پزشکی1390/12/231391/1/161393/1/16238670
91003656معارف و علوم اسلامی1391/9/71391/10/21393/1/223990
91000641علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/3/301391/5/21393/1/2239945
91002357میان گروهی1391/9/271391/7/251393/1/2523770
91002651معارف و علوم اسلامی1391/7/231391/7/261393/1/26237625
90000657کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/261393/1/26237630
91004528میان گروهی1391/10/241391/9/281393/1/28237480
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.