جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91000674مدیریت و علوم اقتصادی1391/4/271391/7/51391/12/527880
91000548علوم و علوم زیستی1391/4/311391/7/41393/7/4221550
91001623علوم پزشکی1391/4/311391/6/41393/6/4224580
91001291علوم پزشکی1391/4/311391/5/231393/11/23207950
90005663ریاضی و فیزیک1391/5/181391/5/251392/11/25243780
90007583فنی و مهندسی1391/5/231391/6/251392/6/25258560
90003645کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/31391/5/81393/5/8227135
90007880میان گروهی1391/5/311391/6/41392/12/424280
90008157کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/311391/6/11393/6/1224835
91000233علوم پزشکی1391/5/71391/8/161393/10/16211550
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.