جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97005950فنی و مهندسی1397/9/221398/1/261399/7/263420
97010181ریاضی و فیزیک1397/10/271398/1/261399/7/263470
97010990علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97011523علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263475
97012633علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263460
97012856علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97013040علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97014482میان گروهی1397/10/271398/1/261399/7/263470
96015363رساله دکتری1397/3/241397/7/251399/7/25350
96013409رساله دکتری1397/3/241397/7/241399/7/24360
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.