جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90001677میان گروهی1390/7/111390/7/111392/7/11256860
89002454فنی و مهندسی1391/7/231391/9/201392/7/20255985
91003851علوم پزشکی1391/8/11391/8/101392/8/1025400
90007860علوم و علوم زیستی1391/2/121391/2/251392/8/2525250
90007764میان گروهی1391/2/271391/2/311392/9/125190
90000225کشاورزی و منابع طبیعی1390/9/11390/9/11392/9/1251930
90000947میان گروهی1390/9/21390/9/21392/9/2251865
91002869مدیریت و علوم اقتصادی1392/2/151391/9/281392/9/2824920
90007534فنی و مهندسی1391/9/71391/9/291392/9/2924910
91002608علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/12/91391/12/51392/9/5251570
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.