جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90008212میان گروهی1391/5/71391/5/111392/11/11245160
92017758میان گروهی1392/9/111392/8/131392/11/13244927
90003789علوم پزشکی1390/10/81390/11/231392/11/23243947
90005663ریاضی و فیزیک1391/5/181391/5/251392/11/25243780
91057388معارف و علوم اسلامی1392/7/171392/2/301392/11/30243230
90001707میان گروهی1390/11/161390/11/301392/11/3024325
90003070علوم پزشکی1390/11/161390/11/301392/11/30243250
90007880میان گروهی1391/5/311391/6/41392/12/424280
91004850علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/12/261391/12/51392/12/524270
91001813میان گروهی1391/9/11391/9/71392/12/7242580
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.