جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97021735هنر و معماری1398/3/301398/7/11399/7/15965
97021710پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/41399/2/520770
97021585پسا دکتری1397/12/231398/2/221399/2/2318950
97021572پسا دکتری1397/12/21397/12/11398/12/227012
97021370پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/8520
97021205پسا دکترا کرسی1397/11/171397/12/111398/12/1225960
97020639پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/1/271399/1/2821550
97020435پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/4/51399/4/61450
97019835پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/221399/2/2318950
97019494پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/231399/2/241880
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.