جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96001182کشاورزی و منابع طبیعی1396/9/91396/10/161398/4/1649470
96004551کشاورزی و منابع طبیعی1396/7/271396/10/41398/4/450640
95844279کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/9/11398/9/135960
95844522کشاورزی و منابع طبیعی1396/7/271396/8/271399/8/27470
95842269کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/8/221398/8/2236860
96002787کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/8/221398/2/2254980
95844751کشاورزی و منابع طبیعی1396/7/271396/8/131397/8/1373760
95849755کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/8/81399/8/82270
95844179کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/7/261399/6/266550
95850127کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/7/261398/7/263930
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.