جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96013677رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/299250
96013474رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/29920
96013757رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/29920
96014753رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/29920
96015697رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/299270
96016340رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/299260
96016671رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/299250
96011404رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/2010160
96011601رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/201010
96013071رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/2010150
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.