جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90002217علوم و علوم زیستی1391/2/101391/3/61393/5/6227350
90002327کشاورزی و منابع طبیعی1390/11/161391/3/21392/3/2269860
90002440فنی و مهندسی1390/12/231390/12/171391/9/17286450
90002646میان گروهی1390/10/11390/10/191392/6/19259185
90002714علوم و علوم زیستی1391/2/101391/2/111392/2/11272080
90002920علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/11/191390/11/261391/11/2627970
90003070علوم پزشکی1390/11/161390/11/301392/11/30243250
90003133میان گروهی1390/8/71390/8/71391/8/7290350
90003177علوم پزشکی1390/10/171391/4/41393/4/4230680
90003307علوم پزشکی1390/12/231391/1/161393/1/16238670
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.