جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
87020271علوم و علوم زیستی1390/3/11390/3/11391/9/128803
89002374علوم و علوم زیستی1390/3/21390/3/41391/3/4305780
89002851فنی و مهندسی1390/3/21390/3/21391/3/2305910
89000318فنی و مهندسی1390/4/61390/4/191391/4/19301240
90001067علوم پزشکی1390/4/61390/4/131391/8/13289850
90001677میان گروهی1390/7/111390/7/111392/7/11256860
90001888میان گروهی1390/7/111390/7/111391/7/11292955
89000958فنی و مهندسی1390/7/231390/7/231391/7/23291765
89002574علوم پزشکی1390/8/151390/8/151392/2/15271680
90003133میان گروهی1390/8/71390/8/71391/8/7290350
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.