جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96017339رساله دکتری1397/3/241397/6/41399/6/48650
96016446رساله دکتری1397/3/241397/6/31399/6/38750
96015144رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/29920
96015727رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/29920
96011859رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/299250
96012156رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/299250
96012544رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/299250
96013026رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/299250
96016008رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/299250
96013046رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/299255
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.