جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96003289پژوهشی تفاهم نامه ای1395/12/191396/5/301398/5/3045080
96000458رساله دکتری1395/8/241396/5/161398/5/1646480
95824295علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1395/2/21396/5/111397/11/1165180
96000627رساله دکتری1395/8/241396/3/101398/3/1053180
95822654کشاورزی و منابع طبیعی1395/12/211396/2/301398/2/3054180
95849482میان گروهی1396/1/311396/2/111397/8/1173980
95834553سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1395/8/11395/11/161397/5/1682480
95832014فنی و مهندسی1395/9/231395/11/111397/11/1165180
95816893کشاورزی و منابع طبیعی1395/8/121395/9/71398/10/732380
95818097علوم پزشکی1395/8/41395/8/291397/8/2972180
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.