جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96012465کشاورزی و منابع طبیعی1397/4/211397/5/101399/5/1011170
96013862کشاورزی و منابع طبیعی1397/4/211397/5/21398/5/247730
96012541کشاورزی و منابع طبیعی1397/3/241397/5/11399/5/111970
96010975کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/171397/4/241398/10/243070
96009511کشاورزی و منابع طبیعی1397/2/201397/4/161398/10/1631570
96000370کشاورزی و منابع طبیعی1397/3/241397/4/161398/10/1631570
96008019کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/231397/4/101398/10/1032160
96010159کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/171397/4/21398/10/23280
96007985کشاورزی و منابع طبیعی1397/2/201397/3/211398/9/2133970
96008908کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/231397/3/131398/9/1334755
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.