جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97024308پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/2380
97025260پسا دکتری1398/5/101398/8/221399/8/23860
97026042ریاضی و فیزیک1398/3/301398/8/221399/8/2290
98001878پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/7/41398/8/221399/8/2380
98003459پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23860
98004333پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
98004400پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/2380
98004994پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
98005131پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
98005527پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23880
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.