جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
88000667کشاورزی و منابع طبیعی1389/4/301389/4/301391/4/30300155
88000272میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
86121230میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
88001410علوم و علوم زیستی1389/7/181389/7/181391/1/18310575
88001517کشاورزی و منابع طبیعی1389/8/241389/8/241391/8/24288735
89003270علوم پزشکی1389/12/111390/1/211391/4/21301044
89002458علوم پزشکی1390/10/121390/10/111391/10/11284160
89003322فنی و مهندسی1390/10/101390/10/151392/1/15274775
90002646میان گروهی1390/10/11390/10/191392/6/19259185
88001212ریاضی و فیزیک1390/9/131390/10/61391/10/6284580
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.