جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98005690پسا دکتری1398/5/101398/7/11399/7/25880
98005527پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23880
98005131پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
98004994پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
98004758پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/184250
98004556پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201150
98004400پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/2380
98004333پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
98004253علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1398/5/101398/7/71399/8/72370
98003994پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/8520
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.