جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96006024علوم پزشکی1396/11/51396/12/151399/6/157627
97007479علوم پزشکی1397/8/101397/9/141399/6/147760
96015055رساله دکتری1397/3/241397/6/121399/6/127950
96016629رساله دکتری1397/3/241397/6/121399/6/12790
97000548پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/3/241398/6/101399/6/118080
97024288پسا دکتری1398/5/101398/6/101399/6/118050
97010700علوم و علوم زیستی1397/10/271397/12/111399/6/118050
96001305رساله دکتری1396/5/191397/6/111399/6/11800
96015372سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/5/251397/6/111399/6/118025
96015834رساله دکتری1397/3/241397/6/111399/6/11800
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.