جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96006689پسا دکتری1396/11/51397/1/181398/1/195830
96001310رساله دکتری1395/8/241396/12/261398/12/262450
96010175گرنت1396/10/201396/12/221397/12/226080
96005099رساله دکتری1396/5/191396/12/191398/12/192520
96008123علوم پزشکی1396/11/51396/12/191398/6/194310
96008758سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1396/11/51396/12/161398/12/162550
96002186رساله دکتری1396/5/191396/12/151398/12/152560
95837287علوم و علوم زیستی1396/4/221396/12/121398/6/124380
96003520کارگاه بین الملل - راه ابریشم چین1396/1/311396/12/11397/1/19600
96007289پسا دکتری1396/10/71396/11/301397/12/16310
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.