جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
95843666ریاضی و فیزیک1397/2/201397/6/241399/6/246770
96002278رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/246750
96011657رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/246750
96013175رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/246750
96013268رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/246760
96014242رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/24670
96014684رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/246750
96015698رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/246755
96016341رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/246750
97001326علوم و علوم زیستی1397/5/251397/6/241399/6/246760
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.