جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92006430معارف و علوم اسلامی1392/9/251392/9/181393/9/18214280
91005000فنی و مهندسی1392/2/151392/2/21393/9/2215825
92020975میان گروهی1392/9/111392/9/51393/9/5215575
92013079پسا دکتری1392/8/131392/9/61393/9/7215350
91004326علوم پزشکی1392/1/191391/12/101394/1/1020310
92030569پسا دکتری1392/12/201393/1/261394/1/27201540
92010644علوم پزشکی1393/1/261393/1/301394/1/3020120
92030796کشاورزی و منابع طبیعی1393/2/311393/3/311394/10/1176988
92041708علوم پزشکی1393/10/151393/10/161394/10/16175575
93011229ریاضی و فیزیک1393/10/231393/10/231394/10/23174860
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.