جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97008907سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/8/101397/9/141399/7/144630
97007686پسا دکتری1397/8/101397/9/101398/9/1134950
97007912فنی و مهندسی1397/8/101397/9/101399/3/1017150
97001987پسا دکتری1397/8/101397/9/51398/9/635450
97007497پسا دکتری1397/8/101397/9/51398/9/635450
97007782پسا دکتری1397/8/101397/9/51398/9/635450
96011359پسا دکتری1397/8/101397/8/271398/8/2836250
97009081پسا دکترا کرسی1397/7/251397/8/271398/8/283620
97004198فرا رشته ای علوم انسانی و اجتماعی1397/6/221397/12/41399/4/414750
96016250پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/6/221397/11/101398/11/1129160
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.