جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97016115پسا دکتری1397/12/231398/2/221399/2/2318950
97018151علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/221399/8/2290
97018902پسا دکتری1397/12/231398/2/221399/2/2318985
97019835پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/221399/2/2318950
97021585پسا دکتری1397/12/231398/2/221399/2/2318950
97023682پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/221399/2/2318950
97024631گرنت1395/11/301398/2/211399/2/211910
97008814پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/71399/2/82040
97017893پسا دکتری1397/12/231398/2/71399/2/820435
97018849پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/71399/2/82040
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.