جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97018315علوم پزشکی1397/12/231398/2/231399/6/236835
97018481فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
97019494پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/231399/2/241880
97021946پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/231399/2/2418860
97022259ریاضی و فیزیک1397/12/231398/2/231399/5/239880
97001934پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271398/2/221399/2/2318969
97009741پسا دکتری1397/12/231398/2/221399/2/2318950
97010175پسا دکتری1397/10/271398/2/221399/2/2318955
97011405پسا دکتری1397/12/21398/2/221399/2/2318970
97012056پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/221399/2/231890
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.