جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89002454فنی و مهندسی1391/7/231391/9/201392/7/20255985
91003260علوم پزشکی1391/7/251391/8/101393/4/10230085
90007951علوم پزشکی1391/3/221391/3/311392/3/31267085
90002646میان گروهی1390/10/11390/10/191392/6/19259185
86121097کشاورزی و منابع طبیعی1388/9/141388/9/141389/9/14358685
95814286کشاورزی و منابع طبیعی1395/11/231396/3/61398/9/2133986
92030796کشاورزی و منابع طبیعی1393/2/311393/3/311394/10/1176988
نمایش ۱٬۲۹۱ تا ۱٬۲۹۷ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.