جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96001013رساله دکتری1395/8/241396/3/311398/3/3151050
96000778رساله دکتری1395/8/241396/3/281398/3/2851350
95850076رساله دکتری1395/8/241396/3/221398/3/2251950
96000408رساله دکتری1395/8/241396/3/101398/3/1053170
96000627رساله دکتری1395/8/241396/3/101398/3/1053180
96001117رساله دکتری1395/8/241396/3/101398/3/1053150
96000091رساله دکتری1395/8/241396/2/301398/2/305410
نمایش ۱٬۲۹۱ تا ۱٬۲۹۷ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.