جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97013841فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/2380
97014188مدیریت و علوم اقتصادی1397/12/21398/2/231399/8/2380
97014255علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/23852
97014619کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/2/231399/2/2318910
97016383علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/2380
97016813فنی و مهندسی1397/12/21398/2/231399/2/2318950
97017019کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/2/231399/5/23980
97017185ریاضی و فیزیک1397/12/21398/2/231399/5/239845
97018266فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23855
97018312فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.