جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90004176مدیریت و علوم اقتصادی1390/9/211390/9/211391/6/21295065
91000610علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/10/81391/2/121391/6/12295955
88000667کشاورزی و منابع طبیعی1389/4/301389/4/301391/4/30300155
89003270علوم پزشکی1389/12/111390/1/211391/4/21301044
89000318فنی و مهندسی1390/4/61390/4/191391/4/19301240
89000918میان گروهی1389/10/61389/10/61391/4/6302560
89000416کشاورزی و منابع طبیعی1389/10/251389/11/251391/3/25303772
89002374علوم و علوم زیستی1390/3/21390/3/41391/3/4305780
89002851فنی و مهندسی1390/3/21390/3/21391/3/2305910
88001410علوم و علوم زیستی1389/7/181389/7/181391/1/18310575
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۲۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.