جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97024631گرنت1395/11/301398/2/211399/2/211910
97011539گرنت1397/9/251397/11/81398/11/82930
97019079گرنت1397/9/251397/11/81398/11/82930
97009235گرنت1397/9/251397/10/191398/10/193120
96000854گرنت1395/11/301397/8/271398/8/273630
96011863گرنت1396/12/191397/2/31398/2/35680
96010175گرنت1396/10/201396/12/221397/12/226080
96005280گرنت1396/6/71396/11/171397/11/176450
96005467گرنت1396/6/71396/8/141397/8/147360
96005985گرنت1396/6/71396/7/21397/7/27770
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۲۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.