جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98004400پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/2380
98004556پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201150
98004758پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/184250
98004994پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
98005131پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
98005527پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23880
98005690پسا دکتری1398/5/101398/7/11399/7/25880
98005753پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/6/161399/6/17740
98005981پسا دکترا کرسی1398/7/31399/7/45650
98006311پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/7/41398/8/221399/8/23850
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۲۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.