جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92001066کشاورزی و منابع طبیعی1392/6/131392/6/41393/4/4230670
91002560کشاورزی و منابع طبیعی1392/2/231391/12/101394/12/1017010
90007923کشاورزی و منابع طبیعی1391/11/291391/11/151393/5/15226565
91003148کشاورزی و منابع طبیعی1392/5/11391/11/151393/11/15208770
90003557کشاورزی و منابع طبیعی1391/6/251391/7/41392/10/4248645
90008157کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/311391/6/11393/6/1224835
90003645کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/31391/5/81393/5/8227135
8610757کشاورزی و منابع طبیعی1391/3/101391/4/271393/4/2722830
90000657کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/261393/1/26237630
90005176کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/181393/10/18211368
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.