جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97011068پسا دکتری1398/5/101398/8/201399/8/21100
97018318پسا دکتری1397/12/231398/8/201399/8/21100
97018389پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/8/201399/8/21100
97026042ریاضی و فیزیک1398/3/301398/8/221399/8/2290
97018151علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/221399/8/2290
97007958پسا دکتری1397/8/101398/8/221399/8/23850
98000482پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
97024308پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/2380
97025260پسا دکتری1398/5/101398/8/221399/8/23860
98001878پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/7/41398/8/221399/8/2380
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.