جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90007880میان گروهی1391/5/311391/6/41392/12/424280
91003003علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/9/271391/10/111392/12/1124190
91057388معارف و علوم اسلامی1392/7/171392/2/301392/11/30243230
90001707میان گروهی1390/11/161390/11/301392/11/3024325
90003070علوم پزشکی1390/11/161390/11/301392/11/30243250
90004023علوم پزشکی1390/10/81390/11/31392/11/3245860
90005663ریاضی و فیزیک1391/5/181391/5/251392/11/25243780
90003789علوم پزشکی1390/10/81390/11/231392/11/23243947
90007129علوم پزشکی1391/2/311391/3/21392/11/2245960
92017758میان گروهی1392/9/111392/8/131392/11/13244927
نمایش ۱٬۲۵۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.