جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97024145پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/85250
98000790پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/85260
98003994پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/8520
96015329رساله دکتری1397/3/241397/8/11399/8/1290
96011127علوم و علوم زیستی1396/12/171397/8/11399/8/1290
97004431علوم پزشکی1397/5/251397/8/11399/8/12975
97005076سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/6/221397/8/11399/8/12960
96013594سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/3/241397/4/311399/8/12975
95848864میان گروهی1395/12/211396/9/11399/8/12930
97017102علوم پزشکی1398/3/301398/6/101399/8/10210
نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.