جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
95816213معارف و علوم اسلامی1395/2/141395/6/71398/6/74420
94809665علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات1395/5/31395/6/71396/9/710730
93031583فنی و مهندسی1394/11/101395/6/21396/9/210780
93047721علوم و علوم زیستی1394/11/101395/6/21396/6/211670
94801694معارف و علوم اسلامی1395/4/231395/6/21396/9/210780
94004824کشاورزی و منابع طبیعی1395/2/201395/4/211397/4/218490
94012607کشاورزی و منابع طبیعی1395/2/201395/4/141397/4/148560
93041507علوم و علوم زیستی1394/11/51395/4/51396/4/512250
94017131علوم و علوم زیستی1395/2/91395/3/241395/11/2413590
94017893پسا دکتری تفاهم نامه ای1394/11/41395/3/241396/3/2512360
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.