جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90007105هنر و معماری1391/5/91391/5/111392/3/1126900
90007053هنر و معماری1391/2/161391/2/231392/2/23270850
90006307میان گروهی1391/8/301391/8/301393/4/30228040
90006302ریاضی و فیزیک1391/3/81391/3/271392/6/27258320
90005972میان گروهی1390/12/231391/2/191392/5/19262180
90005663ریاضی و فیزیک1391/5/181391/5/251392/11/25243780
90005525میان گروهی1391/2/241391/3/211392/3/21268040
90005421علوم و علوم زیستی1390/12/231391/2/51392/2/5272670
90005300علوم پزشکی1390/11/291390/11/291392/5/29261150
90005176کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/181393/10/18211368
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.