جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97010181ریاضی و فیزیک1397/10/271398/1/261399/7/263470
97010990علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97011523علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263475
97012633علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263460
97012856علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97013040علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97014482میان گروهی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97011444فنی و مهندسی1397/10/271398/1/271399/7/273339
97014024کشاورزی و منابع طبیعی1397/10/271398/1/271399/7/273340
97023343فنی و مهندسی1398/3/301398/5/281399/7/283240
نمایش ۱٬۲۱۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.