جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90008157کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/311391/6/11393/6/1224835
90008053علوم پزشکی1391/2/271391/3/91392/9/9251130
90007951علوم پزشکی1391/3/221391/3/311392/3/31267085
90007923کشاورزی و منابع طبیعی1391/11/291391/11/151393/5/15226565
90007880میان گروهی1391/5/311391/6/41392/12/424280
90007860علوم و علوم زیستی1391/2/121391/2/251392/8/2525250
90007764میان گروهی1391/2/271391/2/311392/9/125190
90007583فنی و مهندسی1391/5/231391/6/251392/6/25258560
90007534فنی و مهندسی1391/9/71391/9/291392/9/2924910
90007129علوم پزشکی1391/2/311391/3/21392/11/2245960
نمایش ۱٬۲۱۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.