جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97009939فنی و مهندسی1397/9/221397/10/291399/4/2912260
97005659کشاورزی و منابع طبیعی1397/9/221397/10/291398/10/2930260
97006836علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/9/221397/10/291399/2/291830
97009668پسا دکتری1397/9/221397/10/291398/10/303010
97015474میان گروهی1397/9/221397/10/291399/4/2912235
97008930فنی و مهندسی1397/9/221397/10/191399/4/1913265
97003965فنی و مهندسی1397/9/221397/10/191399/4/1913265
97005404علوم و علوم زیستی1397/9/221397/10/191399/4/1913220
97004453پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/9/221397/10/191398/10/203110
97008607علوم و علوم زیستی1397/9/221397/10/191399/4/1913250
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.