جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90007880میان گروهی1391/5/311391/6/41392/12/424280
91001623علوم پزشکی1391/4/311391/6/41393/6/4224580
91001676میان گروهی1391/5/71391/6/291393/1/29237380
90007583فنی و مهندسی1391/5/231391/6/251392/6/25258560
90008157کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/311391/6/11393/6/1224835
89002066میان گروهی1391/5/71391/5/81392/9/8251275
90003645کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/31391/5/81393/5/8227135
90005663ریاضی و فیزیک1391/5/181391/5/251392/11/25243780
91001291علوم پزشکی1391/4/311391/5/231393/11/23207950
91000641علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/3/301391/5/21393/1/2239945
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.