جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96012471علوم و علوم زیستی1397/2/201397/5/201398/11/202820
96013174رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/201010
96013296رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/201010
96015122رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/201010
96016136رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/201010
96016233رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/201010
96016289رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/201010
96012652پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/2/201397/5/151398/5/164640
96013039رساله دکتری1397/3/241397/5/101399/5/101110
96016640رساله دکتری1397/3/241397/5/101399/5/101110
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.