جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
87041126علوم پزشکی1391/8/81391/8/81393/8/8218125
89002454فنی و مهندسی1391/7/231391/9/201392/7/20255985
91002869مدیریت و علوم اقتصادی1392/2/151391/9/281392/9/2824920
91004528میان گروهی1391/10/241391/9/281393/1/28237480
90007534فنی و مهندسی1391/9/71391/9/291392/9/2924910
91001813میان گروهی1391/9/11391/9/71392/12/7242580
92027615میان گروهی1392/11/61392/10/241393/10/24210750
92026375علوم پزشکی1392/11/71392/10/261393/10/26210525
91004370فنی و مهندسی1392/10/141392/10/91393/8/9218135
91001363فنی و مهندسی1391/12/141392/2/161393/5/16226440
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.