جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90003645کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/31391/5/81393/5/8227135
90007923کشاورزی و منابع طبیعی1391/11/291391/11/151393/5/15226565
91001363فنی و مهندسی1391/12/141392/2/161393/5/16226440
91044636میان گروهی1392/2/311392/2/171393/5/17226330
91004391علوم پزشکی1391/12/141391/11/191393/5/19226180
90002195فنی و مهندسی1391/12/91392/2/301393/5/30225075
90008157کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/311391/6/11393/6/1224835
91001623علوم پزشکی1391/4/311391/6/41393/6/4224580
92002322پسا دکتری1392/5/131392/6/231393/6/24222680
91000548علوم و علوم زیستی1391/4/311391/7/41393/7/4221550
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.